محمدی، لیلا-

- تحلیل استنادی مآخذ مقالات نشریات علوم پزشکی انگلیسی زبان ایران و میزان دسترسی رایگان به متن کامل مجلات مورد استناد از طریق وب سایتهای اینترنت. /لیلا محمدی؛ به راهنمایی: معصومه سلیمی جهرمی؛ استاد مشاور: معصومه خوشکام.. پایان نامه(کارشناسی ارشد)--دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، 1382..

- چکیده :پژوهش حاضر به روش توصیفی و با هدف تحلیل استنادی مآخذ مقالات نشریات علوم پزشکی انگلیسی زبان ایران و تعیین میزان دسترسی رایگان به متن کامل مجلات استناد شده در آنها از طریق سایتهای اینترنت انجام گرفته است. جـامعـه پـژوهش شـامل کـل استنـادهـای مـقـالات دوره 2000 ســه نـشــریـــه Acta Medica Iranica,Iranian Journal of Medical Sciences , Medical Journal of Islamic Republic of Iran بـوده کـه این مـجلات دارای 171 مقــاله و 3162 اسـتناد بودند. اطلاعات استنادها در فرمهایی گردآوری شده و جهت پاسخگویی به سوالات پژوهش و رسیدن به اهداف آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. خلاصه ای از نتایج بدین شرح است: - میانگین تعداد استنادهای مقالات مورد بررسی 9/18 می باشد. - بیشترین درصد تاریخ انتشار استنادها در مجلات مورد بررسی (55 /56 ) به سالهای1999-1990 و کمترین درصد تاریخ انتشار استنادها (% 22/0 ) به سالهای قبل از 1950 اختصاص داشت. - مقایسه تاریخ انتشار استنادهای سه مجله نشان داد که مجله Iranian Journal of Medical Sciences با % 25/65 استناد در سال 1999-1990 از منابع روزآمدتری استفاده کرده است. - نیم عمر استنادها در سه مجله مورد بررسی 7/8 سال برآورد شد. - از لحاظ نوع مدارک و منابع، بیشترین درصد منابع استفاده شده مربوط به مقالات مجلات با % 42/89 استناد بود. کتابها %9/8 استنادها و گزارش کنفرانسها، پایان نامه ها ، مدارک کامپیوتری و نامه های علمی هرکدام کمتر از %1 کل استنادها را به خود اختصاص داده اند. - توزیع تاریخی مقالات مجلات مورد استناد نشان داد که % 63/54 کل مجلات استناد شده در دهه 1999-1990 قرار دارند ، % 82/30 مربوط به دهه 1989-1980 و % 09/15 بقیه به سالهای قبل تعلق دارند. - ازکل کتابهای مورد استناد ، تاریخ انتشار % 11/74 مربوط به سالهای 1999-1990، % 55/16 مربوط به سالهای 1989- 1980 و % 29/9 باقیمانده به سالهای قبل تعلق داشت. - از کـــل سایـرمنـابع مورداستنــاد، تاریخ انتشار%53/66 آنهامربوط به سالهای 1999 –1990، % 59/27 آنها مربوط به سالهای 1989-1980 و % 54/5 سایر منابع مورد استناد مربوط به سالهای قبل از 1980 بود. در بررسی میزان دسترسی رایگان به متن الکترونیکی مقالات مجلات مورد استناد در سالهای 2000 – 1998 ، از بین 140 عنوان مجله ، 126 عنوان دارای فرمت الکترونیکی بودند. و 14 عنوان مجله فقط به شکل چاپی منتشر می شدند. - از کل مجلات الکترونیکی بازیابی شده ، 47 عنوان مجله (% 57/33) به طور تمام متن و رایگان قابل دسترس بودند. - 53 عنوان مجله (% 86/37 ) به صورت اشتراک چاپی بعلاوه فرم الکترونیکی رایگان در سایتهای گوناگون بازیابی شدند. - 26 عنوان مجله ( % 57/18) برای فرم الکترونیکی خود حق اشتراک جداگانه دریافت می کردند. از لحاظ نحوه ارائه اطلاعات الکترونیکی رایگان در مجلات بازیابی شده ، بیشترین درصد مجلات (%85/42 ) فهرست مندرجات و چکیده مقالات خود را ارائه می کردند و کمترین درصد مجلات ( % 96/3) هیچگونه اطلاعاتی را به رایگان در دسترس قرار نمی دادند. - % 57/28 مجلات کل اطلاعات و محتویات خود را رایگان عرضه می کردند. %87/15 مجلات فقط فهرست مندرجات و %73/8 مجلات ، فهرست مندرجات و متن کامل مقالات را به رایگان در دسترس استفاده کنندگان قرار دادند. در پایان با در نظر گرفتن یافته های پژوهش مواردی از قبیل شناسایی مجلات الکترونیکی رایگان در زمینه علوم پزشکی و ایجاد پیوند از سایتهای مجلات الکتریکی رایگان در صفحات خانگی کتابخانه ها ، استفاده از نشریات الکترونیکی در مجموعه سازی کتابخانه ها ، استفاده از فهرست مندرجات و چکیده مقالات مجلات کم استفاده تر به رایگان و پرداخت هزینه برای متن کامل مقالات مورد نیاز و معرفی و آموزش راههای دستیابی به متن کامل مقالات پیشنهاد گردید

http://dbase.irandoc.ac.ir/00661/00661676.htm

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم اسفند ۱۳۸۵ساعت 15:22  توسط دادگر  | 

 

نام خانوادگی: محسنی

نام: مهدی

عنوان پايان‌نامه: مقایسه رفتارهای استنادی دانشجویان کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاههای ایران بر اساس منابع پایان نامه های آنها طی سالهای 1377-1382 به منظور  تعیین مجلات هسته و هزینه سودمندی آنها

استاد راهنما: دکتر فريده عصاره

چكيده:

 تحقیق حاضر برآن است که از طریق به کارگیری روش تحلیل استنادی به مقایسه رفتارهای استنادی دانشجویان کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاههای مجری دوره های کارشناسی ارشد تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی سالهای 1377-1382 بپردازد و مجلات هسته در پایان نامه های دانشگاههای مورد بررسی را مطالعه و هزینه سودمندی آنها را تعیین نماید. این تحقیق از نوع استنادی و مقایسه ای است و با استفاده از روش تحلیل استنادی انجام می گیرد. روش گردآوری داده ها از طریق فیش نویسی از منابع و مآخذ این پایان نامه هاست. بهای مجلات هسته جهت محاسبه هزینه سودمندی

از طریق رجوع به دیسک فشرده اولریخ و بخش نشریات کتابخانه مرکزی این دانشگاهها به دست می آید. نتایج تحقیق نشان می دهد که قاعده برادفورد در مورد مجلات لاتین دانشگاههای فردوسی مشهد و شیراز صادق نیست. دانشگاه شهید چمران اهواز دارای دو مجله هسته، دانشگاه تهران دارای سه مجله هسته و دانشگاه تربیت مدرس دارای دو مجله هسته در پایان نامه های خود می باشند و به صورت یکجا سه مجله هسته در پایان نامه های پنج دانشگاه یافت می شوند. نیم عمر کتابهای فارسی مورد استناد در پایان نامه های پنج دانشگاه، 12 سال، مجلات فارسی، 8 سال، پایان نامه های فارسی، 12 سال و سایر مواد فارسی هشت سال می باشد. نیم عمر کتابهای لاتین مورد استناد در پایان نامه های پنج دانشگاه، 20 سال، مجلات لاتین، 12 سال، پایان نامه های لاتین، 16 سال و سایر مواد لاتین، 3 سال می باشد. College & Research Libraries هزینه سودمندتر از سایر مجلات هسته می باشد. پنج دانشگاه به طور یکجا در موضوع ((مواد منابع)) با 16/22 درصد عنوان پایان نامه حائز بیشترین تعداد عناوین پایان نامه می باشند و در موضوع ((کنترل کتابشناختی)) پایان نامه ای ندارند. در مجموع، دانشجویان پنج دانشگاه، بیشترین میزان استفاده از مجلات با 63/39 درصد استناد و کمترین میزان استفاده را از نامه ها با 2 درصد استناد دارند.

http://www.persianblog.com/posts/? weblog=payannameh.persianblog.com&postid=4540495

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم اسفند ۱۳۸۵ساعت 15:3  توسط دادگر  | 

تحلیل استنادی مقاله های منتشر شده در 30 شماره مجله کتابداری و اطلاع رسانی

مهدی محمدی [1]

                                                               امیر متقی دادگر[2]

مقدمه: امروزه پژوهشگران برای اینکه نتایج پژوهش  های خود را سریع  و به صورت روز آمد در اختیار دیگران قرار دهند آنها را به صورت مقاله در نشریات چاپ می کنند،  به همین دلیل نشریات در پاسخگوئی به نیازهای محققان از جایگاه خاصی برخوردار هستند ارزش مجلات هم در زمان انتشار و هم پس از گذشت زمان انکار ناپذیر است . تازه ترین اخبار و اطلاعات قبل از اینکه در کتابها  منتشر شوند، در نشریات ادواری از طریق مقاله  ها، نقدها ، و آگهی  ها عرضه میشوند. بسیاری از مجلات، پیشرو در حقیقت مجراهای طبیعی کسب اطلاعات در زمینه های پژوهشی محسوب میشوند و اکثرا تازه ترین اطلاعات را در بر دارند.

مقالات منتشر شده در مجلات تخصصی و فنی به خاطر تازه بودن، کوتاه بودن، سرعت انتقال نتایج تفکر نویسنده به خواننده، ارزان تر بودن، ارائه مطالب بکر وتازه، تحلیل های بسیار دقیق از موضوع های پیچیده علمی و فنی، چاپ و توزیع سریع تر ، دسترسی آسان تر، معرفی آخرین پژوهش ها ، انتقادها و بررسی  های اهل فن و بالاخره تنوع مطالب و شکل ارائه و گاه زبان و بیان سهل تر ، معمولا برای پژوهشگران جذابیت بیشتری داشته و از نظر پژوهش نیز نسبت به کتاب های علمی کاربرد بیشتری دارند. ( تیمورخانی، 1381، ص33).

نوبت چاپ در مجله کتابداری آستان قدس رضوی ، شماره ۳۸ تابستان ۱۳۸۶1. عضو هیات علمی گروه کتابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم و دانشجوی دوره دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2. کارشناس کتابداری کتابخانه مرکزی دانشگاه قم و دانشجوی کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تربیت مدرس 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم اسفند ۱۳۸۵ساعت 14:46  توسط دادگر  | 

مهراد، جعفر

تحلیل استنادی مآخذ پایان نامه های کارشناسی ارشد شیمی در چهار گرایش آلی ، تجزیه، معدنی و فیزیک طی سالهای 1370 تا 1379 در دانشگاه شیراز/نویسنده : جعفر مهراد، سلیمان شفیعی.

تحلیل استنادی مآخذ پایان نامه های کارشناسی ارشد شیمی در چهار گرایش آلی ، تجزیه، معدنی و فیزیک طی سالهای 1370 تا 1379 در دانشگاه شیراز. /نویسنده : جعفر مهراد، سلیمان شفیعی..

- این پژوهش با روش تحلیل استنادی، مآخذ پایان نامه های کارشناسی ارشد شیمی در چهار گرایش آلی، تجزیه، معدنی و فیزیک طی سالهای 1370 تا 1379 در دانشگاه شیراز را مورد بررسی قرار داده است. از 133 پایان نامه، 12790 استناد استخراج شد. میانگین استنادها برای هر پایان نامه در مجموع چهار گرایش 16/96 است. بالاترین میزان استناد به نشریات ادواری 04/74 درصد و میزان استنادها به زبان انگلیسی 71/97 درصد می باشد. توزیع جغرافیایی استنادها نشان می دهد که آمریکا با 84/60 درصد در رتبه اول قرار دارد. خبرنامه ها با 38/28 سال بالاترین و پایان نامه ها با 37/10 سال پایین ترین نیم عمر را دارا هستند. پربسامدترین نشریات ادواری در چهار گرایش مشخص گردیده اند.

http://dbase.irandoc.ac.ir/00668/00668094.htm.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم اسفند ۱۳۸۵ساعت 14:38  توسط دادگر  | 

تحلیل استنادی میزان استفاده از منابع اینترنتی در طرح های تحقیقاتی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی در سال های 83-1382( مجري : مژگان ندیم)

چكيده: در حال حاضر، بررسی کمی و کیفی نتایج حاصل از تحقیقات از اهمیت روزافزونی برخوردار شده است، روش تجزیه و تحلیل استنادی به عنوان یکی از شیوه های مهم ارزیابی فعالیتهای تحقیقاتی مطرح می باشد که از آن تحت عنوان "علم سنجی" نیز نام برده می شود. تحقیق حاضر قصد دارد با استفاده از روش تحلیل استنادی به بررسی استنادهای 1700 طرح تحقیقاتی خاتمه یافته در سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی در طی سال های 83-1382 بپردازد و میزان استفاده از اینترنت و منابع اطلاعاتی موجود در آن را در انجام فعالیتهای پژوهشی کشاورزی مورد ارزیابی کمی و کیفی قرار دهد. علت انتخاب این دو سال این است که سال های 1370 الی 1381 در پایان نامه کارشناسی اینجانب با عنوان "تعیین میزان استفاده اعضای هیات علمی و محققان وزارت جهاد کشاورزی از خدمات اینترنت در طرح های پژوهشی ...." بررسی شده بود اما به لحاظ عدم آشنائی محققان به نحوه استناد منابع اینترنتی و مرسوم نبودن ذکر آدرس های اینترنتی در فهرست منابع، تحقیق به روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه انجام گرفت بنابر این دقت و صحت تحقیق حاضر را ندارد، علت دیگر اینکه در سال های اخیر استفاده از اینترنت رواج بیشتری پیدا کرده است و محققان توجه خاصی به آن دارند.
بنابراین مطالعه مقدماتی بر روی 200 طرح تحقیقاتی که به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شده بودند انجام گرفت و نتایج نشان داد که حدود 30 درصد طرح های منتخب از منابع اینترنتی در فهرست مآخذ خود استفاده نموده اند. بر اساس مطالعه مقدماتی، فرضیه تحقیق این است که 30% از کل استنادهای موجود در طرح های تحقیقاتی مربوط به منابع اینترنتی هستند. در فرایند گردآوری اطلاعات به دلیل قابل اداره بودن جامعه مورد مطالعه تحقیق، از هیچ روش نمونه گیری استفاده نمی شود. به تعبیر دیگر کلیه استنادهای درج شده در 1700 طرح تحقیقاتی به صورت دستی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل آماری قرار می گیرند. این تحقیق علاوه بر بررسی میزان استفاده از منابع اینترنتی، قصد دارد نوع منابع مورد استناد نظیر مجلات الکترونیک، پایگاه های اطلاعاتی، مقالات کنفرانس ها و سال انتشار آنها را مورد مطالعه قرار داده همچنین اینکه کدامیک از مراکز و موسسات تحقیقاتی از اینترنت در فعالیتهای پژوهشی بیشتر استفاده نموده اند و بیشترین فراوانی استنادهای اینترنتی مربوط به کدامیک از موضوعات حوزه کشاورزی نظیر دامپروری، جنگل و مرتع، شیلات، آفات و از این قبیل است، سوالات اساسی بخش دیگری از تحقیق را تشکیل می دهد. نتایج حاصل از این تحقیق می تواند مرکز اطلاعات و مدارک علمی و دیگر نهاد های اطلاع رسانی کشاورزی را در امر سیاست گذاری در توسعه و استفاده موثر از اینترنت و ایجاد بستری مناسب برای دسترسی به اینگونه منابع یاری دهد.

منبع: http://www.agrisis.org/Groups/Research/Projects.htm

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم اسفند ۱۳۸۵ساعت 14:35  توسط دادگر  | 

تحلیل استنادی مقالات نشریات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1383  

 

نويسنده (گان) : رابعه حاجبي – مليحه خوش تراش سندي  

چکيده : شواهد پ‍ژوهشي متعددي در زمينه تحليل استنادي نشريات وجود دارد. هدف از اين مقاله تعيين ميزان استفاده از مجلات و درجه اهميت آنهاست. اين پژوهش با استفاده از روش کتابسنجي صورت گرفته است. نتايج اين پژوهش نشان داد که 90 عنوان نشريه در کتابخانه مرکزي موجود است که هیچگونه استنادي به آنها نشده است. و همچنين از نشریاتی که بیشترین استنادها را دارند چهار نشريه در مجموعه کتابخانه مرکزي وجود ندارد با توجه به يافته‏هاي پژوهش مطالعات تکميلي ديگري مورد نياز است تا بتوان از نتايج آن در سفارش نشریات لاتين کتابخانه مرکزی دانشگاه استفاده نمود. و از هزينه‏ها بنحو مطلوب بهره جست

کليد واژه ها :تحليل استنادي ، نشريات ، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي

نشر کتابدار - مجله کتابدار  http://www.ketabdar.org/magazine/detailarticle.asp?number=80

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم اسفند ۱۳۸۵ساعت 14:31  توسط دادگر  | 

 
the best search
ابزار و قالب وبلاگبیست تولز

سایت خدماتی بیست تولز- ایجاد نظر سنجی حرفه ای